FAQ: Sağlık Bakanlığı Alt Bölge Tayini Ne Zaman?

Hizmet puanı ne işe yarar Sağlık Bakanlığı?

Hizmet Puanı Ne İşe Yarar Ne Zaman Kullanılır; Hizmet Puanı ise sağlık personelinin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmaktadır. Hizmet puanı, Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre il içi ve iller arası atama ve yer değiştirmelerinde kullanılmaktadır.

Alt bölge tayini için 2 yıl şartı var mı?

1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz. İlgililerin bu madde kapsamında atanma talebinde bulunabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine göre atandığı tarihten itibaren fiilen bir yıl çalışmış olması şarttır.

Sağlıkta alt bölge tayini nedir?

Alt Bölge Tayini: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde gösterilen üst bölgeden alt bölgeye, süre ve dönem şartı aranmadan yer değişikliği yapılabilir.

C ve D hizmet grubu nedir?

Hizmet grupları (1) PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir.

Toplam hizmet puanı ne işe yarar?

Hizmet puanı okul bazında öğretmenlere çalıştıkları her bir süre için verilen puanlardır. Öğretmen, yer değiştirmeye tabi olduğunda ya da isteğe bağlı değiştirmeye başvurduğunda, norm içinde olma ya da fazlası tespitinde hizmet puanı esas alınır.

You might be interested:  Sık sorulan: Gıda Sağlık Sertifikası Nasıl Alınır?

Hizmet puanı neye göre hesaplanır sağlık?

Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur.

PDC neye göre belirlenir?

PDC Nedir? PDC kelimesinin açılımı personel dağılım cetvelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanıma göre, Personel Dağılım Cetveli; Belirlenen bazı ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveldir.

Hemşire kaç yıl sonra tayin isteyebilir?

Sözleşmeli sağlık personeli, 3 yılını doldurup devlet memurluğuna geçmesi halinde mazeret tayinlerinden yararlanmakta diğer tayinleri yapabilmesi için 3+1 yıl süresi olan toplam 4 yılı tamamlaması gerekmektedir.

Sözleşmeli sağlık Personeli kaç yılda bir tayin isteyebilir?

Talep üzerine tayin isteğinde bulunabilmek için; görev yaptığı ilde en az üç yıl hizmet etmiş olmakla birlikte personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvana haiz boş pozisyon bulunması gereklidir.

PDC ne anlama gelir?

Personel Dağılım Cetveli ( PDC ), Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

1 grup il ne demek?

Resmi Gazetenin, 30 Aralık 2012 tarihli 3. mükerrer sayısında yayımlanan tarifeye göre; iller, gelişmişlik düzeyine göre dört gruba ayrıldı. 1. Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.

Hizmet bölgesi ne demek?

Hizmet bölgesi: Öğretmen ihtiyacının karşılanması için coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren illerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bölgeleri ifade eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *