Soru: Halkın Sağlık Huzur Ve Esenliği Konusunda Belediyelerin Hangi Sorumlulukları Vardır?

Büyükşehir Belediyesi kimin kararıyla kurulur?

İşlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı kararı ile o yerde belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile belediye kurulabilir.

Belediyeler kendi sınırları içinde hangi hizmeti sağlamakla görevlidir?

Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin ana görevlerinin arasında imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı gibi hizmetler gelmektedir.

Belediye teşkilatı hangi birimlerden oluşur?

MADDE 48. — Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Büyükşehir ne ile kurulur?

Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediye.

Büyükşehir olma kararını kim verir?

Madde 21- Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.

Belediyeleri denetleme yetkisi hangi Bakanlığa aittir?

Söz konusu protokolde belediyelerin denetimi ile ilgili hususların İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. Bununla birlikte Anayasanın 127 inci maddesinin 5 inci fıkrasında idari vesayet yetkisi sadece İçişleri Bakanlığına değil Merkezi idarenin tümüne verilmiş bir yetkidir.

You might be interested:  Kemerburgaz Sağlık Meslek Yüksekokulu Nerede?

Belediyeler ne tür hizmetler yapar?

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal

Belediyeler sağlık hizmeti verebilir mi?

8 Resmi Gazete, Belediye Kanunu (2005), Kanun No:5393, Madde: 67. Belediyeler bu kapsamda belediye personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleriyle birlikte hemşerilerine sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Bu sağlık hizmetini belediye binaları yanı sıra kendine ait sağlık tesislerinde de sunabilmektedirler.

Belediye Meclis kararını kim iptal eder?

Belediye meclis kararlarının hukuka uygunluğu yargısal denetime tabidir. Belediye başkanı ısrar edilerek kesinleşen meclis kararlarının iptali için 10 gün içerisinde iptal için idari yargıya başvurabilmektedir. Mülki idare amirleri de genel koşullara göre iptal davası açabilmektedir.

Belediye sınırları nasıl belirlenir?

Madde 6- Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir tutanakla belirlenir.

Belediyelerin yetki ve sorumlulukları Hangi yasa?

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel yasa, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunudur. Bu Kanun, 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Belediyenin unsurları nelerdir?

5393 sayılı Kanuna göre belediye idaresinin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.

Büyük şehirler hangileri?

Yeni 14 Büyükşehir

  • Şanlıurfa: 1.801.980.
  • Hatay: 1.503.066.
  • Manisa: 1.359.463.
  • Balıkesir: 1.167.761.
  • Kahramanmaraş: 1.075.706.
  • Van: 1.070.113.
  • Aydın: 1.020.957.
  • Denizli: 1.005.687.

Bir yerin belediye olması için nüfusu kaç olmalı?

Peki, kanunen belediye kurmak için en az kaç kişi gereklidir? Kanunen nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Omü Sağlık Bilimleri Fakültesi Nerede?

Belediye kurulması kanunla mı?

1 5393 sayılı Belediye Kanunu -m. 4/5: “Danıştayın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *